Razem: 0,00 zł

Dane firmy

Nazwa firmy i adres:
Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Młyńska 27, 42-700 Lubliniec
Telefon: + 48 34 356 48 15
Fax:
+ 48 34 353 06 50
E-mail:
Internet:
Reprezentowana przez: Jolanta Szaforz-Wilk
KRS: 0000581311 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
NIP PL 575-188-54-73

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treść oferty online:
Autor  nie odpowiada za aktualność, poprawność i zupełność lub jakość udostępnionych informacji. Dochodzenie roszczeń wobec autora, odnoszących się do szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym, spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji lub wskutek wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji jest zasadniczo wyłączone, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa autora. Przedstawione informacje nie mają charakteru oferty, stanowiąc jedynie niewiążącą propozycję handlową. Autor zastrzega sobie jednoznacznie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części lub całości informacji prezentowanych online bez dodatkowego powiadomienia, jak również prawo do przejściowego lub całkowitego wstrzymania publikacji.

Odsyłacze i linki:
W przypadku pośredniego lub bezpośredniego odniesienia do obcych stron internetowych („linki” oraz „odsyłacze”), znajdujących się poza kontrolą autora, autor nie ponosi odpowiedzialności za zawarte na takich stronach treści, jeżeli nie posiada wiedzy o ich zawartości oraz jeżeli ze względów technicznych nie jest w stanie uniemożliwić korzystania z treści niezgodnych z prawem. Autor niniejszym jednoznacznie oświadcza, że w momencie tworzenia linków nie rozpoznano żadnych treści niezgodnych z prawem na stronach, na które linki te prowadziły. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt stron, do których odnoszą się linki, ich treści, ani autorstwo tych treści. Z tego względu autor jednoznacznie wyłącza swoją odpowiedzialność za treści stron, do których odnoszą się linki i odsyłacze, zmienione po utworzeniu tych linków i odsyłaczy. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy zarówno  linków i odsyłaczy, zawartych we własnej ofercie internetowej, jak i w odniesieniu do wpisów obcych w ustanowionych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, wykazach linków, listach mailingowych oraz we wszelkich innych formach baz danych, do których możliwy jest dostęp z zewnątrz, pozwalający na umieszczenie w nich wpisów. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem, błędne lub niezupełne treści, a w szczególności za szkody, spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych w taki sposób informacji, ponosi jedynie podmiot prowadzący stronę, na którą kieruje link lub odsyłacz.

STOPKA REDAKCYJNA

Nazwa firmy i adres:
Heinrich König & Co. KG
An der Rosenhelle 5
D-61138 Niederdorfelden
Telefon: + 49 61 01. 53 60 0
Fax:
+ 49 61 01. 53 60 11
+ 49 61 01. 53 60 99
Internet:
Reprezentowana przez: Thomas Grieshaber, Geschäftsführer
Matthias Grieshaber, Geschäftsführer
Karlheinz Noack, Geschäftsführer
Nr rejestru sądowego: Amtsgericht Hanau HRA 5205
Ust-IdNr.: DE 112012868